Het ideale grote giftenprogramma?Fondsenwervers doen de test!

Fondsenwervers zien nog veel ruimte voor verbetering bij de grote giftenwerving van hun organisatie. Vooral in de strategie zien zij aandachtspunten, maar ook in de focus op het verbinden van nieuwe grote gevers en het formuleren van tussentijdse en behapbare doelen. Veel aandacht gaat nog uit naar interne voorbereidingen die nodig zijn om grote giftenwerving tot een succes te brengen. Dit lijkt soms nog ten koste te gaan van successen in de samenwerking met grote gevers.

Kritische fondsenwervers

Dit en meer blijkt uit een test waaraan 40 fondsenwervers deelnamen tijdens het Live Kennis Event van Nederland Filantropieland. Samen met Hans Broodman en Vera Peerdeman van Nassau Fundraising beoordeelden zij hun grote giftenprogramma. In de test kwamen 16 punten aan bod, verdeeld over 3 thema’s. Op ieder punt gaven de fondsenwervers de eigen organisatie een rapportcijfer. En hierin bleken ze behoorlijk streng: er zijn maar weinig voldoendes uitgedeeld.

Projecten sluiten goed aan op wensen grote gevers

De eerste cijfers werden gegeven voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd tussen collega’s onderling en de interne voorbereidingen die worden getroffen voor het contact met grote gevers. Hier lijken de fondsenwervers tevreden. Het meest over de projecten die zij grote gevers kunnen voorleggen: het lukt goed om deze te matchen met de wensen van grote gevers. Ook zijn ze positief over het bereiken van intern draagvlak, veel organisaties kunnen bijvoorbeeld rekenen op actieve steun van de directie. Steeds vaker nemen organisaties relatiemanagers aan voor het contact met grote gevers, er is steeds meer ‘dedicated’ capaciteit beschikbaar. Wel gaven de fondsenwervers aan slechts met beperkte financiële middelen te kunnen werken. Dit verklaart het voorzichtige zesje in de testresultaten.Kijkend naar de grafiek, zou je kunnen zeggen dat ook prospect research positief wordt beoordeeld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het gemiddelde hier sterk wordt beïnvloed door 1 deelnemer die zichzelf een 10 gaf. Een organisatie waar velen nog wat van kunnen leren, of een overenthousiaste fondsenwerver. Wie zal het zeggen?

Te weinig aandacht voor leadgeneratie

Binnen het tweede thema scoorden de fondsenwervers de activiteiten gericht op het leggen van de eerste verbinding met de buitenwereld. Activiteiten die worden ondernomen om te toetsen of de plannen die intern zijn gesmeed, goed aansluiten op de verwachtingen van (potentiele) grote gevers.Opvallend is de kritische beoordeling: op dit thema werden (gemiddeld) geen voldoendes uitgedeeld. Er is nog flink werk aan de winkel, en dan vooral als het gaat om de structurele aandacht voor het vinden en verbinden van nieuwe grote gevers. Het belang ervan wordt weliswaar ingezien, het ontbreekt alleen vaak nog aan tijd om ermee aan de slag te gaan, verklaren de fondsenwervers. Waar zij wel tijd voor vrij maken is het evalueren van de werving van en het contact met grote gevers. Mondjesmaat worden grote gevers, voorafgaand aan de daadwerkelijke werving, ook gevraagd of de aanpak en case for support aansprekend zijn. De fondsenwervers geven toe dat ze hier liever nog veel meer aandacht aan zouden willen besteden. Zij zien het belang van een degelijke en objectieve toetsing in. Het helpt hen immers de juiste koers te varen en toe te werken naar succesvolle werving.

Meer aandacht nodig voor tussentijdse doelen

Bij het laatste thema beoordeelden de fondsenwervers het daadwerkelijke contact met grote gevers en de invulling die hieraan wordt gegeven.Alhoewel de scores ook hier laag uitvallen, zien we gelukkig ook een voldoende: fondsenwervers zijn tevreden over de inhoudelijke ‘droom’ waaraan zij grote gevers verbinden. Zij schetsen een duidelijke stip op de horizon en verbinden gevers aan deze visie. Waar zij alleen nog niet zo goed in slagen, is om de weg naar deze stip op te delen in ‘behapbare’, tussentijdse doelen die samen met grote gevers behaald kunnen worden. Of anders gezegd: om de lange termijn droom te vertalen naar concrete kortetermijndoelstellingen. En laat dit nou net zijn, waar grote gevers behoefte aan hebben. Een belangrijk aandachtspunt dus.

De fondsenwervers die aan de test meewerkten varieerden van rijp tot groen, met gespecialiseerde tot algemene kennis van fondsenwerving, werkzaam bij ervaren fondsenwervende organisaties tot organisaties die net starten met fondsenwerving. Ongeacht de achtergrond van de deelnemers, zagen we dat de aandacht voor grote giftenwerving nog steeds groeit. Intern de handen op elkaar en de neuzen in dezelfde richting krijgen, blijkt nog wel een uitdaging die doorgaans meer tijd kost dan fondsenwervers vooraf vermoedden. Ook lijkt het doorgaans te ontbreken aan de goede (digitale) systemen waarin het relatiemanagement met grote gevers stapsgewijs wordt bijgehouden. Maar gelukkig geldt dit niet voor het enthousiasme onder fondsenwervers om van grote giftenwerving een succes te maken!


Benieuwd naar de onderwerpen die tijdens de test aan bod kwamen? Bekijk hier de presentatie.